quảng cáo top
Quảng Cáo
quảng cáo

Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thứ hai - 15/01/2018 23:49
   
   

  Sáng 15/01, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Thành ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các đồng chí Báo cáo viên Thành ủy.


  Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng quán triệt tại Hội nghị

  Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng quán triệt triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

  Theo đó, một trong số những nhiệm vụ chung đề ra trong Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09/01/2018 đó là: Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị thành phố. Chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị thành phố gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian; giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả. Xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tin gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thay thế kịp thời những người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kế hoạch số 91-KH/TU cũng đưa ra 11 nhiệm vụ cụ thể cần làm ngay trong năm 2018; 11 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình; 13 việc triển khai sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương.


  Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt tại Hội nghị

  Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 19, 20, 21 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII.

  Theo Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, mục tiêu đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố, giảm tối thiểu 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân toàn thành phố 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; đến năm 2030, giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc: Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ công cùng loại để giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, trùng lắp. Đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (đủ điều kiện) sang mô hình công ty cổ phần. Pháp luật chuyên ngành không quy định việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập.


  Quang cảnh Hội nghị

  Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đặt mục tiêu nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế. Chương trình hành động đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện.

  Theo Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, mục tiêu đến năm 2025, tiếp tục duy trì mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 2,0 con); tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm ở mức 1%; quy mô dân số 2.241.900 người. Đến năm 2030, duy trì mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 2,1 con); tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm ở mức 1%; quy mô dân số từ 2.400.570 - 2.500.000 người. Chương trình hành động đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện.
   

  tw6 3
  Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thông báo tại Hội nghị

  Tiếp tục nội dung chương trình Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thông báo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Theo đó, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết, hệ thống chính trị của thành phố được xây dựng, củng cố, bảo đảm đồng bộ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; có nhiều đổi mới, sáng tạo. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy và các cấp ủy được bảo đảm. Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao. Đội ngũ cán bộ, công chức thành phố đã có bước trưởng thành, đủ sức thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Kinh tế - xã hội thành phố tăng trưởng ở mức cao, có chỉ tiêu kinh tế đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020. Nhiều chỉ tiêu sẽ hoàn thành trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) của thành phố bình quân 2 năm (2016-2017) tăng 12,73% (cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là 10,5%/năm). Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp 2 năm tăng 19,28% (cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố). Sản lượng hoàng hóa qua Cảng Hải Phòng 2 năm tăng 16,05% (cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội). Thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2017 đạt 71.046,3 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 21.500,3 tỷ đồng, tăng 26,22% so với cùng kỳ. Thu nội địa vượt trước 3 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho năm 2020 là 20.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác đều bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Hiệu quả đầu tư công được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố có bước phát triển rất mạnh mẽ, đô thị trung tâm được chỉnh trang, nâng cấp, không gian đô thị được mở rộng, mở ra tương lai phát triển hiện đại và bền vững cho thành phố. Môi trường đầu tư của thành phố được cải thiện mạnh mẽ, có chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét, mang dấu ấn của thời kỳ mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế đều có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ, môi trường sống tại thành phố ngày càng an bình.

  Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng đô thị hiện đại, văn minh; phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả.


  Các đại biểu tại Hội nghị

  Tiếp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cũng thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hải Phòng. Theo đó, trong 2 ngày 14 và 15/11/2017, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng, kiểm tra tình hình, kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

  Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hướng dẫn Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Thông báo số 52-TB/VPTW về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hải Phòng.

  Hoàng Tùng

  Nguồn: Haiphong.gov.vn


  Tin khác
  TÂM HẢI PHÒNG Mời đăng quảng cáo (trang trong)
  HẢI PHÒNG TRACO
  mời quảng cáo
  Nội thất gỗ thông Hải Phòng
  pallet gỗ
  bệnh viện quốc tế green
  NAMVIETTELECOM
  Đăng tin quảng cáo
  logo dailo,vn
  logo
  Hải phòng
  Báo nhân dân
  vietnamnet
  Báo Hải Phòng
  Báo Quảng Ninh
  Báo dân Việt
  HPM Việt Nam
  Tuyển dụng
  Pháp luật xã hội
  Báo ANHP
  an ninh thủ đô
  Sông giá Resort
  Triển lãm cánh diều